ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το shop.kiddoz.gr σας ενημερώνει ότι ως καταναλωτές διατηρείτε όλα τα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως αυτά ισχύουν στο νόμο 2251/1994, «Νόμος περί προστασίας των καταναλωτών». Μπορείτε να επιστρέψετε ελλαττωματικά, λανθασμένα καθώς και μη ελαττωματικά προϊόντα (δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης), ακολουθώντας τους ακόλουθους όρους.

  1. Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων

Έχετε δικαίωμα επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παραλαβής. Μετά το πέρας των επτά (7) ημερών θεωρείται ότι το προϊόν παρελήφθη σε άριστη κατάσταση και άνευ ελαττώματος και η εταιρία δεν υποχρεούται σε αντικατάστασή του και γενικά δε δέχεται την επιστροφή του. Απαραίτητη προϋπόθεση της επιστροφής είναι η άμεση επικοινωνία μαζί μας στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Στην ενημέρωσή μας θα πρέπει να γίνει έστω σύντομη περιγραφή του ελαττώματος που έχετε εντοπίσει που να συνοδεύεται από φωτογραφία. Όταν επιστρέψετε το ελαττωματικό προϊόν και αφού ελεγχθεί από εμάς και διαπιστωθεί πράγματι η ύπαρξη ελαττώματος, έχετε το δικαίωμα είτε να αντικαταστήσουμε το ελαττωματικό προϊόν με ένα νέο ίδιο προϊόν, είτε να αντικαταστήσουμε με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, είτε να αποστείλουμε διάφορα του αρχικού προϊόντος αγαθά και μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλει ή με πρόσθετο τίμημα αν το επιθυμείτε και εάν δεν επιθυμείτε τίποτα από τα ανωτέρω έχετε δικαίωμα να σας επιστραφούν τα χρήματα της αρχικής αγοράς με τον ίδιο τρόπο που είχε γίνει η αρχική πληρωμή από εσάς και μέχρι το ύψος του ποσού που είχατε καταβάλει. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει την αντικατάσταση του προϊόντος τα έξοδα επιστροφής και επαναπροώθησης βαρύνουν την εταιρία μας. Τα προϊόντα οφείλουν να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, πλήρη (με το τυχόν συνοδευτικό υλικό που περιλαμβάνουν) και σφραγισμένα, τόσο τα ίδια, όσο και η συσκευασία τους, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος. Επιπλέον πέραν του προϊόντος ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει και τα συνοδευτικά έγγραφα που του παραδόθηκαν, ήτοι το αποδεικτικό πληρωμής. Αν δεν τηρηθούν οι ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενοι όροι η επιστροφή δε θα γίνει δεκτή από την εταιρία μας.

  1. Επιστροφή λανθασμένων προϊόντων

Σε περίπτωση που παραλάβατε λανθασμένο προϊόν από αυτό που παραγγείλατε απαραίτητη θεωρείται η άμεση επικοινωνία μαζί μας στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. εντός της νόμιμης προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, ώστε να κανονίσουμε την άμεση παραλαβή του προϊόντος με δικά μας έξοδα. Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση πλήρη (με το τυχόν συνοδευτικό υλικό που περιλαμβάνουν) και σφραγισμένα, τόσο τα ίδια, όσο και η συσκευασία τους, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος. Επιπλέον πέρα του προϊόντος ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει και τα συνοδευτικά έγγραφα που του παραδόθηκαν, ήτοι το παραστατικό πληρωμής. Αν δεν τηρηθούν οι ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενοι όροι επιστροφής λανθασμένων προϊόντων δε θα μπορεί ο πελάτης να επιστρέψει το λανθασμένο προϊόν και ειδικά στην περίπτωση που αυτό έχει χρησιμοποιηθεί. Μετά την επιστροφή θα αποστέλλονται στον πελάτη τα ορθά επιλεγέντα από αυτόν προϊόντα με αποκλειστική χρέωση της Εταιρίας μας εκτός εάν ο πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την εκ νέου αποστολή σε αυτόν και υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής θα έχει τα δικαιώματα της υπαναχώρησης.  

  1. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων/Δικαίωμα υπαναχώρησης

Α. Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε αναιτιολόγητη υπαναχώρηση κατά την οποία μας αποστέλλετε το προϊόν που έχετε παραλάβει εντός εφτά (7) ημερών από την παραλαβή του και εμείς σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας με τον ίδιο τρόπο που είχε γίνει η καταβολή, χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογήσετε το λόγο της απόφασής σας να επιστρέψετε το προϊόν. Απαραίτητη θεωρείται η άμεση επικοινωνία μαζί μας και η δήλωση ότι επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Ακολουθεί υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δηλώσετε την επιθυμία σας να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Προς την Εταιρία «…………», που εδρεύει στην ……………

Email………………………

Γνωστοποιώ/ούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/ούμε από τη σύμβαση  μου/μας πώλησης των ακόλουθων αγαθών……….., τα οποία παρελήφθησαν στις……………

Όνομα καταναλωτή

Διεύθυνση καταναλωτή

Ημερομηνία

Το κόστος υπαναχώρησης και η επιστροφή των προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά τους καταναλωτές/πελάτες. Τα προϊόντα οφείλουν να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση πλήρη (με το τυχόν συνοδευτικό υλικό που περιλαμβάνουν) και σφραγισμένα, τόσο τα ίδια, όσο και η συσκευασία τους, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος. Επιπλέον πέρα του προϊόντος ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει και τα συνοδευτικά έγγραφα που του παραδόθηκαν, ήτοι το αποδεικτικό πληρωμής. Αν δεν τηρηθούν οι ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενοι όροι η επιστροφή δε θα γίνει δεκτή από την εταιρία μας. Συγκεκριμένα η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει το τίμημα ή να ζητήσει αποκατάσταση της τυχόν μείωσης της αξίας του προϊόντος. Σε περίπτωση που εντός της τασσόμενης προθεσμίας αποφασίσετε να επιστρέψετε και τα υπόλοιπα μέρη του προϊόντος ώστε αυτό να καταστεί πλήρες και κατάλληλο για επιστροφή, το κόστος βαρύνει αποκλειστικά εσάς τους καταναλωτές.

Β. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δε χωρεί στις περιπτώσεις που κάποιο προϊόν κατασκευάστηκε αποκλειστικά για κάποιον καταναλωτή ή αποτελεί σαφώς εξατομικευμένο αγαθό, καθώς και σε αγαθά τα οποία ενδέχεται να είναι τέτοια που αποκλείεται η δυνατότητα υπαναχωρήσεως λόγω των συγκεκριμένων ιδιοτήτων τους, μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα . Επιπλέον αποκλείεται η επιστροφή αγαθών για λόγους προστασίας της υγείας ή της υγιεινής εξαιτίας αποσφράγισης μετά την παραλαβή από τον καταναλωτή.

Οι επιστροφές εκτελούνται αποκλειστικά στη διεύθυνση Μαυρομιχάλη 88 Αθήνα

Follow Us on Instagram

Keep Connected

Stay up to date by subscribing to our newsletter and also get 10% discount on your first order.

© 2023 Kiddoz
All Rights Reserved

Your Cart